Τεχνική Ολυμπιακή: Δεν είναι δυνατή αναφορά τελικού τιμήματος για το Πόρτο Καρράς

Σε διευκρινίσεις για την πώληση του συγκροτήματος ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ προχώρα με ανακοίνωση της η Τεχνική Ολυμπιακή, σημειώνοντας, μεταξύ άλλων, ότι “αναφορά του τελικού τιμήματος δεν ήταν και εξακολουθεί να μην είναι κατά το παρόν στάδιο δυνατή” καθώς, όπως αναφέρει, “το τίμημα θα καθορισθεί τελικά ύστερα από την ολοκλήρωση εκτεταμένων ελέγχων από ανεξάρτητο σύμβουλο”

 

Αναλυτικά, η εισηγμένη αναφέρει τα εξής
Σε συνέχεια των από 15.4.2020 ανακοινώσεών της, η Εταιρεία με την επωνυμία “ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε.” (εφεξής Εταιρεία) λαμβάνοντας υπόψη δημοσιεύματα στο τύπο και ερωτήματα που της τέθηκαν, διευκρινίζει τα ακόλουθα:

1. Με την από 15.4.2020a ανακοίνωσή της, η Εταιρεία, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο νόμο, γνωστοποίησε στο κοινό τα κύρια σημεία της συναλλαγής που αφορούν την πώληση του συγκροτήματος ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ.

2. Στην ανακοίνωση αναφέρεται το τίμημα που καταρχήν αντιστοιχεί στην Εταιρεία από την εν λόγω συναλλαγή (168.884.530 Ευρώ). Αναφορά του τελικού τιμήματος δεν ήταν και εξακολουθεί να μην είναι κατά το παρόν στάδιο δυνατή. Τούτο δε επειδή, όπως ήδη αναφέρεται στην ανακοίνωση, το τίμημα θα καθορισθεί τελικά ύστερα από την ολοκλήρωση εκτεταμένων ελέγχων από ανεξάρτητο σύμβουλο. Η Εταιρεία θα ενημερώσει το κοινό για κάθε εξέλιξη επί του θέματος.

3. Ζήτημα μείωσης του τιμήματος λόγω αναβαλλόμενης φορολογικής υποχρέωσης των ακινήτων δεν τίθεται. Εξάλλου, από τις ήδη γενόμενες ανακοινώσεις της Εταιρείας προκύπτει ότι το ποσό κατά το οποίο θα μειωθεί το τίμημα της πώλησης των μετοχών της ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ Α.Ε. λόγω αποπληρωμής του δανείου προς τη Fortress βαρύνει αναλογικά όλους τους μετόχους της ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ Α.Ε. κατά το ποσοστό συμμετοχής τους.

4. Η Εταιρεία πρόκειται να συμπεριλάβει ειδική αναφορά ως προς την εν λόγω συναλλαγή στις χρηματοοικονομικές της καταστάσεις με βάση πάντοτε τους κανόνες που διέπουν τη σύνταξη αυτών.

5. Η διοίκηση της Εταιρείας προτίθεται να συγκαλέσει τακτική γενική συνέλευση σύμφωνα με τα οριζόμενα στο οικονομικό ημερολόγιο που θα ανακοινώσει στο ΧΑ, σε κάθε δε περίπτωση εντός των νομίμων προθεσμιών. Στο πλαίσιο της ως άνω γενικής συνέλευσης οι μέτοχοι μπορούν να ασκήσουν όλα τα προβλεπόμενα στο νόμο μετοχικά τους δικαιώματα. Η Εταιρεία ενθαρρύνει τους μετόχους να συμμετάσχουν στη γενική συνέλευση προκειμένου να ενημερωθούν σχετικά με τα προς συζήτηση θέματα. 

6. Τέλος, η διοίκηση της Εταιρείας εξετάζει όλα τα ενδεχόμενα για την αξιοποίηση της εταιρικής περιουσίας με βάση πάντοτε το συμφέρον της Εταιρείας και των μετόχων αυτής.

 

Πηγή: capital.gr


 

 

 

 

 

 

Comments

  • No comments yet.
  • Add a comment