Στις ευνοϊκές ρυθμίσεις και ΚΑΔ δευτερεύουσας δραστηριότητας υπο προϋποθέσεις

 

Δημοσιεύθηκε η απόφαση Α.1061/2020 σύμφωνα με την οποία, παρατείνονται μέχρι και την 31/08/2020 οι προθεσμίες καταβολής των βεβαιωμένων στις Δ.Ο.Υ. οφειλών, που λήγουν ή έληξαν από 11/03/2020 έως και την 30/04/2020 των φυσικών προσώπων που εκμισθώνουν ακίνητα στις επιχειρήσεις, οι οποίες έχουν ενεργό, κύριο κωδικό δραστηριότητας στις 20/03/2020 τους αναφερόμενους στο συνημμένο επικαιροποιημένο πίνακα ή των οποίων τα ακαθάριστα έσοδα ενεργού κατά την 20/3/2020 ΚΑΔ δευτερεύουσας δραστηριότητας από τους αναγραφόμενους στον συνημμένο πίνακα, όπως αυτά προκύπτουν από την αρχική δήλωση φόρου εισοδήματος φορολογικού έτους 2018, είναι μεγαλύτερα από τα ακαθάριστα έσοδα που αντιστοιχούν στον κύριο ΚΑΔ στις 20/3/2020 καθώς και των μισθωτών των οποίων η σύμβαση εργασίας τελεί σε αναστολή είτε λόγω απαγόρευσης της λειτουργίας της επιχείρησης με εντολή δημόσιας αρχής, είτε λόγω της εφαρμογής του μέτρου της περίπτωσης α’ της υποπαραγράφου 2Α του εντέκατου άρθρου της από 20.3.2020 πράξης νομοθετικού περιεχομένου (Α΄ 68). Από την εφαρμογή της παρούσας απόφασης εξαιρούνται τα πρόσωπα της παραγράφου 5 του δέκατου τρίτου άρθρου της από 14/3/2020 Π.Ν.Π. (Α΄64). Έως την ίδια ημερομηνία και για τις ίδιες ως άνω οφειλές και πρόσωπα, παρατείνονται και οι προθεσμίες καταβολής των δόσεων ρυθμίσεων/διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής βεβαιωμένων οφειλών.

Ακόμα, στο ίδιο ΦΕΚ (Β΄1043) εκδόθηκε η απόφαση Α.1062/2020 με την οποία τροποποιείται Α.1053/2020 (ΦΕΚ 949 Α΄) και ο Πίνακας Κωδικών Αριθμών Δραστηριότητας επιχειρήσεων και η Α. 1063/2020 με την οποία τροποποιείται η Α.1054/2020 (ΦΕΚ 950 Α΄) και ο Πίνακας Κωδικών Αριθμών Δραστηριότητας επιχειρήσεων. Επισημαίνεται ότι στους επικαιροποιημένους πίνακες, υφίσταται κωδικός με αρίθμηση 69.20 Δραστηριότητες λογιστικής, τήρησης βιβλίων και λογιστικού ελέγχου παροχή φορολογικών συμβουλών, εκτός Υπηρεσίες οικονομικού ελέγχου (69.20.1). Συνεπώς στην συγκεκριμένη περίπτωση ενδιαφέροντος του κλάδου των λογιστών – φοροτεχνικών, ο συγκεκριμένος κωδικός 69.20 περιλαμβάνει ως τετραψήφιος όλες τις περαιτέρω κατηγορίες συσχετιζόμενων επαγγελμάτων (π.χ. 69.20.2 Λογιστικές Υπηρεσίες, 69.20.3 Υπηρεσίες παροχής φορολογικών συμβουλών κλπ.).

Δείτε το σύνολο των Α.1061/2020Α.1062/2020 και Α. 1063/2020 Αποφάσεων, στην on line τράπεζα.

 

Πηγή: e-forologia.gr


 

 

 

 

 

 

Comments

  • No comments yet.
  • Add a comment