Αποζημίωση 800 ευρώ: Ποιες επιχειρήσεις και εργαζόμενοι υποβάλλουν τα νέα έντυπα. Και η μείωση του ενοικίου στην πλατφόρμα ΕΡΓΑΝΗ

Επιμέλεια

Επιστημονική ομάδα TAXHEAVEN

Σήμερα το μεσημέρι αναμένεται να τεθεί σε πλήρη παραγωγική λειτουργία η δυνατότητα υποβολής των απαραίτητων εντύπων στο Π.Σ. Εργάνη για τις επιχειρήσεις που έκλεισαν βάσει κρατικής απόφασης ή που πλήττονται βάσει ΚΑΔ (σ.σ. η απόφαση αναφέρεται σε κύριο Κ.Α.Δ.), προκειμένου να δηλώσουν την κατηγορία στην οποία εντάσσονται, τους εργαζόμενους που οι συμβάσεις του τέθηκαν σε αναστολή, καθώς τους εργαζόμενους των οποίων η σύμβαση έχει λυθεί από 1/3/2020 έως 20/3/2020 (είτε με καταγγελία είτε με οικειοθελή αποχώρηση). Μέσω του κόμβου taxheaven θα ενημερωθείτε άμεσα —όπως πάντα— όταν ανοίξει το σύστημα του ΕΡΓΑΝΗ για την υποβολή των εν λόγω εντύπων, τόσο για τους εργοδότες όσο και για τους εργαζόμενους.

Όμως, εκτός από τα ανωτέρω, μέσα από το ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ θα «περάσει» και η μείωση του ενοικίου για τις επιχειρήσεις που έκλεισαν βάσει κρατικής απόφασης (σ.σ. βλ. άρθρο δεύτερο της Πράξης νομοθετικού περιεχομένου της 20η-3-2020).

Παραθέτουμε ορισμένους βοηθητικούς πίνακες με βάση τα αναφερόμενα στις δύο αποφάσεις του Υπ.Εργασίας που δημοσιεύθηκαν σήμερα τα ξημερώματα.

Ι. Επιχειρήσεις

Αναλυτικά οι επιχειρήσεις που πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλλουν το νέο έντυπο της απόφασης 13031/Δ1. 4551/2020 «Υπεύθυνη Δήλωση Επιχειρήσεων – Εργοδοτών των οποίων η επιχειρηματική δραστηριότητα έχει ανασταλεί με εντολή δημόσιας αρχής οπότε είναι δικαιούχοι μείωσης μισθώματος επαγγελματικών μισθώσεων, είτε πλήττονται σημαντικά, βάσει των οριζομένων από το Υπουργείο Οικονομικών ΚΑΔ, λόγω των μέτρων  αντιμετώπιση της μετάδοσης του κορωνοϊού COVID-19» και που έχουν θέσει σε αναστολή τις συμβάσεις εργασίας όλου ή μέρους του προσωπικού τους (σ.σ. σχετικά με την αναστολή των συμβάσεων εργασίας για όσους επιχειρηματίες πλήττονται βάσει ΚΑΔ δείτε όσα προβλέπονται στο άρθρο ενδέκατο της ΠΝΠ 20.3.2020)

Περίπτωση Α

Επιχειρήσεις Δηλώνουν Λόγος Διάταξη 
Των οποίων έχει ανασταλεί η κύρια επιχειρηματική δραστηριότητα, με εντολή δημόσιας αρχής.

(Δείτε εδώ ποιες επιχειρήσεις έχουν κλείσει και με ποιες αποφάσεις) Την αναστολή της κύριας επιχειρηματικής τους δραστηριότητας λόγω εντολής από δημόσια αρχή βάσει  Κ.Α.Δ.    
Τα στοιχεία του εκμισθωτή και του μισθίου ακινήτου εφόσον έχουν επαγγελματική μίσθωση ακινήτου προς εξυπηρέτηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας που έχει ανασταλεί με εντολή Δημόσιας Αρχής, Για την εφαρμογή της μείωσης του ενοικίου άρθρο δεύτερο της ΠΝΠ 20-3-2020
Τους  εργαζόμενους των οποίων οι συμβάσεις εργασίας τελούν σε αναστολή (λόγω αναστολής της λειτουργίας της επιχείρησης) Για να τους χορηγηθεί η αποζημίωση «ειδικού σκοπού» άρθρο ενδέκατο ΠΝΠ 20-3-2020 παρ.2Βα
Τους εργαζόμενους των οποίων η σύμβαση έχει λυθεί από 1/3/2020 έως 20/3/2020 (είτε με καταγγελία είτε με οικειοθελή αποχώρηση) Για να τους χορηγηθεί η αποζημίωση «ειδικού σκοπού» άρθρο ενδέκατο ΠΝΠ 20-3-2020 παρ.2Ββ 

 Περίπτωση Β

Επιχειρήσεις Δηλώνουν Λόγος Διάταξη 
Που βάσει των οριζομένων από το Υπουργείο Οικονομικών ΚΑΔ, ως κλάδοι πληττόμενοι από την εξάπλωση του κορωνοϊού COVID-19, κάνουν χρήση της δυνατότητας αναστολής των συμβάσεων εργασίας μέρους ή του συνόλου του προσωπικού τους.
Δείτε εδώ τους ΚΑΔ των επιχειρήσεων που πλήττονται που έχουν δημοσιευθεί μέχρι σήμερα.

Την αναστολή της κύριας επιχειρηματικής τους δραστηριότητας    
Τους  εργαζόμενους των οποίων οι συμβάσεις εργασίας τελούν σε αναστολή Για να τους χορηγηθεί η αποζημίωση «ειδικού σκοπού» άρθρο ενδέκατο ΠΝΠ 20-3-2020 παρ.2Βα
Τους εργαζόμενους των οποίων η σύμβαση έχει λυθεί από 1/3/2020 έως 20/3/2020. (είτε με καταγγελία είτε με οικειοθελή αποχώρηση) Για να τους χορηγηθεί η αποζημίωση «ειδικού σκοπού» άρθρο ενδέκατο ΠΝΠ 20-3-2020 παρ.2Ββ 

ΙΙ. Εργαζόμενοι

Εργαζόμενοι οι οποίοι θα συμπληρώσουν το έντυπο της απόφασης 12997/231: Υπεύθυνη Δήλωση Εργαζόμενων με εξαρτημένη εργασία σε Επιχειρήσεις – Εργοδότες των οποίων, είτε η επιχειρηματική δραστηριότητά τους έχει ανασταλεί με εντολή δημόσιας αρχής, οπότε οι εργαζόμενοι είναι δικαιούχοι μείωσης μισθώματος κύριας κατοικίας και της «αποζημίωσης ειδικού σκοπού», είτε πλήττονται σημαντικά, βάσει των οριζομένων από το Υπουργείο Οικονομικών ΚΑΔ, λόγω των μέτρων αντιμετώπισης της μετάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, για τη χορήγηση έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης, ως «αποζημίωσης ειδικού σκοπού».

Εργαζόμενοι σε επιχειρήσεις Δηλώνουν Λόγος Διάταξη 
Εργαζόμενοι με σχέση εξαρτημένης εργασίας, των οποίων έχει ανασταλεί η σύμβαση εργασίας τους, είτε επειδή έχει επιβληθεί το μέτρο της προσωρινής απαγόρευσης της επιχειρηματικής δραστηριότητας της επιχείρησης στην οποία εργάζονται, κατόπιν εντολής δημόσιας αρχής, είτε λόγω χρήσης της ρύθμισης της περ. α) της υποπαρ.2Α, του ενδέκατου άρθρου της από 20/3/2020 ΠΝΠ (Α’ 68), για τις πληττόμενες επιχειρήσεις βάσει Κ.Α.Δ. Τα στοιχεία του εργοδότη καθώς και τα δικά τους στοιχεία. Τσεκάρουν επίσης την περίπτωση α’ στον πίνακα Γ (η σύμβασή εργασίας μου με την ανωτέρω επιχείρηση έχει ανασταλεί από…) Για να τους χορηγηθεί η αποζημίωση«ειδικού σκοπού» άρθρο ενδέκατο ΠΝΠ 20-3-2020 παρ.2Βα
Τα στοιχεία του εκμισθωτή εφόσον μισθώνουν κατοικία και τη διεύθυνση του μίσθιου (αφορά εργαζόμενους που η επιχείρηση τους έκλεισε βάσει κρατικής απόφασης). Για να επωφεληθούν από τη διάταξη της μείωσης του ενοικίου άρθρο δεύτερο της ΠΠΝ 20-3-2020
Εργαζόμενοι των οποίων η σύμβαση εργασίας έχει λυθεί από 1ης Μαρτίου 2020 έως και 20 Μαρτίου 2020, είτε με καταγγελία από τον εργοδότη είτε με οικειοθελή αποχώρηση από τους ίδιους. Τα στοιχεία του εργοδότη καθώς και τα δικά τους στοιχεία. Τσεκάρουν επίσης την σχετική επιλογή β’ (η σύμβαση εργασίας μου έχει λυθεί από 1.3.2020 έως και 20.3.2020) και επιλέγουν και το λόγο λύσης της σύμβασης Για να τους χορηγηθεί η αποζημίωση «ειδικού σκοπού» άρθρο ενδέκατο ΠΝΠ 20-3-2020 παρ.2Ββ 

ΙΙΙ. Τα σχετικά έντυπα είναι τα κάτωθι:

Read more at Taxheaven: https://www.taxheaven.gr/news/47982/apozhmiwsh-800-eyrw-poies-epixeirhseis-kai-ergazomenoi-ypoballoyn-ta-nea-entypa-kai-h-meiwsh-toy-enoikioy-sthn-platforma-erganh

 

Πηγή: taxheaven.gr

Comments

  • No comments yet.
  • Add a comment